Річний звіт


2018 рік

Фінансова звітність

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Примітки до річної фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про власний капітал

Стратегічний звіт

готується до публікації

посилання на файл з’явиться незабаром