Порядок осуществления отбора субъектов аудиторской деятельности


Порядок здійснення відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які призначаються для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «Івченко-Прогрес»

Розділ І

Загальні положення

1.1 Даний порядок розроблений:

  • з метою залучення суб’єктів аудиторської діяльності, які підтвердили кваліфікаційну придатність, мають відповідний практичний досвід, включені до Реєстру аудиторів і суб’єктів аудиторської діяльності
  • визначає критерії відбору суб’єкта аудиторської діяльності, порядок його залучення до перевірки ДП «Івченко-Прогрес», фінансова звітність якого підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором
  • .

1.2 В цьому Порядку терміни «аудитор», «суб’єкт аудиторської діяльності», «аудиторська діяльність», «аудит фінансової звітності», «якість аудиту» та інше вживаються в значеннях, наведених в Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності»(далі — Закон), інших нормативно — правових актах, які регулюють відношення, що виникають при здійсненні аудиторської діяльності, а також Міжнародних стандартах контролю якості, аудита, огляду, іншого надання впевненості і супутніх послуг (далі — Міжнародні стандарти аудита).

1.3 Основні завдання аудита фінансової звітності:
— забезпечення належного контролю відносно законного та ефективного використання грошових коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю на ДП «Івченко-Прогрес»;
— перевірка даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності ДП «Івченко-Прогрес», фінансова звітність якого належить обов’язковій перевірці незалежним аудитором, який подає фінансову звітність для висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність у всіх існуючих аспектах вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам;
— забезпечення відкритості та прозорості діяльності ДП «Івченко-Прогрес»;
— інформування громадськості шляхом публікації аудиторських висновків за річною фінансовою звітністю ДП «Івченко-Прогрес» в порядку, встановленому законом.

Розділ II

Аудиторський комітет

2.1 Для виконання функцій та завдань, передбачених Законом, на підприємстві створюється аудиторський комітет.
2.2 Аудиторський комітет ДП «Івченко-Прогрес», має забезпечити виконання наступних функцій:

1) інформування органу управління (ДК Укроборонпром) відповідно до законодавства, про результати обов’язкового аудиту фінансової звітності;
2) моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;
3) оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками підприємства;
4) моніторинг виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності;
5) оцінку незалежності суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту;
6) проведення прозорого конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності та обрунтування рекомендацій за його результатами.

2.3 Аудиторський комітет у своїй діяльності керується Законом України від 21.12.2017 року No 2258-VIII«Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності», Конституцією та іншими законами України та нормативно-правовими актами, наказами ДК «Укроборонпром, ДП «Івченко Прогрес» та цим Порядком.

2.4 Персональний склад аудиторського комітету визначається окремим наказом по підприємству.

2.5. Аудиторський комітет відповідно до покладених на нього функцій:
а) оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору;
б) складає протокол про висновки процедури відбору;
в) представляє обрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

2.6 Організаційною формою роботи аудиторського комітету є засідання, які скликаються головою. Засідання аудиторського комітету вважаються правомочними за умови присутності на них не менше половини членів комітету.

Розділ IІІ

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової річної звітності ДП «Івченко Прогрес»

З метою проведення конкурсу ДП «Івченко-Прогрес» розміщує оголошення на своєму веб сайті в мережі інтернет за адресою http://ivchenko-progress.com в розділі «Аудит» про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності щодо проведення аудиту фінансової річної звітності ДП «Івченко-Прогрес» як підприємства, що становить суспільний інтерес.
Протягом 7 календарних днів з дати публікації оголошення приймаються конкурсні пропозиції на електронну адресу progress@ivchenko-progress.com із поміткою в темі повідомлення «Конкурс, аудит, назва учасника, код ЄДРПОУ».

Конкурсна пропозиція повинна включати наступні дані про учасника:

1. Аудиторська фірма повинна бути включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності до розділу суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес. На підтвердження цього суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати копію чинного свідоцтва/ довідку у довільній формі.

2. У складі аудиторської фірми за основним місцем роботи має працювати не менше трьох аудиторів. Загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання аудиторських послуг має бути не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону України від 21.12.2017 року №2258-VIII (зі змінами та доповненнями) «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності», або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань. Такими підтверджуючими документами повинні бути: довідка з переліком працівників, з зазначенням ПІБ, посади та досвіду роботи, а також копії сертифікатів працівників аудиторської фірми, за можливістю копії трудових книжок, тощо.

3. Суб’єкт аудиторської діяльності, зобов’язаний мати (і надати його копію) чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових услуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування повинен складати не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено законом.

4. Бажано, але не обов’язково, щоб суб’єкт аудиторської діяльності, її штатні працівники або кваліфіковані працівники, які залучаються до виконання аудиторських послуг, мали досвід надання аудиторських послуг підприємствам державного сектору економіки. На підтвердження щодо такого досвіду суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати довідку у довільній формі.

5. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати довідку у довільній формі, що за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

6. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати письмовий документ (у довільній формі), що містить інформацію про відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг ДП «Івченко-Прогрес» (виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності не може перевищувати 10 років).

7. Надати письмовий документ (у довільній формі), що містить інформацію про те, що суб’єкт аудиторської діяльності не надавав ДП «Івченко-Прогрес» безпосередньо або опосередковано неаудиторські послуги щодо:

  • складання податкової звітності,
  • розрахунку обов’язкових зборів і платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань:
  • консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень; ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;
  • розробки та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері;
  • надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді; кадрового забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності; послуг з оцінки; послуг, пов’язаних із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії.

8. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати довідку у довільній формі про провадження внутрішньої системи якості аудиторських послуг.

9. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати плановий кошторис вартості послуг (аудиту фінансової звітності).

10. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен провести аудит річної фінансової звітності ДП «Івченко-Прогрес» до 15 травня року, наступного за звітним.

11. Відповідальність за проведення конкурсу покладається на аудиторський комітет підприємства. Аудиторський комітет оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки процедури відбору. За результатами конкурсу аудиторський комітет представляє обрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності. Узагальнені пропозиції підписуються усіма членами аудиторського комітету.

12. За результатами конкурсу аудиторський комітет формує пропозиції для ДК «Укроборонпром про призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати рекомендації аудиторського комітету, а також обрунтовані рекомендації щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності

13. Після отримання погодження ДК Укроборонпром щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності, з даним суб’єктом аудиторської діяльності укладається договір на аудит фінансової звітності Підприємства.

Розділ IІІ

Відповідальність та контроль за опублікуванням
аудиторських висновків

3.1 Відповідальність та контроль за опублікуванням та достовірністю інформації відносно аудиторських звітів несе головний бухгалтер ДП «Івченко-Прогрес».

Розділ ІV

Заключні положення

4.1 Зміни та доповнення до цього Порядку вносяться в порядку, встановленому локальними нормативними актами підприємства.
4.2 Питання залучення суб’єктів аудиторської діяльності та порядку проведення обов’язкового аудиту, що не врегульовані даним Порядком, регламентуються чинним законодавством.